Menu

DAYTONA 500

DAYTONA 500

Daytona International Speedway

Feb 19, 2023

MakeDriverPointsStartStage 1Stage 2 Laps LedLaps
1 Chevrolet 49 31 24 3 10 212
2 Ford 43 3 18 4 12 212
3 Toyota 36 5 26 10 20 212
4 Ford 44 9 3 9 32 212
5 Chevrolet 42 1 29 2 12 212
6 Chevrolet 35 29 33 8 1 212
7 Chevrolet 31 24 30 24 3 212
8 Ford 30 7 20 33 1 212
9 Chevrolet 39 23 28 1 6 212
10 Ford 27 38 38 34 0 212
13 Chevrolet 24 17 35 31 0 212
14 Ford 23 35 21 23 0 212
15 Toyota 30 16 9 6 13 212
16 Toyota 22 18 11 11 6 212
17 Chevrolet 21 2 23 12 6 211
18 Chevrolet 20 36 15 30 6 211
19 Toyota 19 15 34 29 5 211
21 Ford 29 10 1 18 42 211
22 Chevrolet 15 12 25 20 0 211
23 Ford 20 6 13 5 0 210
24 Ford 13 22 31 26 0 210
25 Toyota 17 33 6 17 0 210
26 Ford 12 19 32 21 9 210
27 Ford 11 14 10 19 0 208
28 Ford 15 11 5 14 0 208
30 Ford 7 32 36 36 0 204
31 Toyota 10 39 7 28 0 203
32 Ford 5 28 16 22 0 203
33 Chevrolet 4 27 27 27 0 202
34 Chevrolet 7 21 12 7 0 202
35 Ford 3 30 22 25 5 182
36 Ford 11 20 2 16 4 181
37 Toyota 1 25 14 38 0 118
38 Chevrolet 1 8 17 39 0 118
39 Toyota 1 26 19 37 0 117
40 Chevrolet 1 37 40 40 0 26

* Points are based on SC scoring system and may vary from real NASCAR points.

Partners